Budowa domu bez pozwolenia

Czy projekty domów jednorodzinnych będzie można budować tylko na podstawie zgłoszenia?

W Ministerstwie Infrastruktury znajduje się projekt nowego kodeksu budowlanego, według którego projekty domów nie będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Aby wybudować domy jednorodzinne wystarczy, że inwestor zgłosi taki zamiar w gminie.

W tej chwili zgłoszenie budowy obowiązuje tylko niektóre obiekty budowlane, jak np. projekty altan ogrodowych albo projekty budynków gospodarczych. Aby postawić je na naszej działce, musimy zgłosić chęć budowy i czekać 30 dni ? jeżeli w tym czasie organ nie wniesie sprzeciwu budowa może się rozpocząć.

Budowa domu bez pozwolenia

Nowy kodeks budowlany przewiduje, że dom jednorodzinny można będzie również wybudować tylko zgłaszając ten zamiar. Nie zwolni to jednak inwestora z obowiązku przedłożenia wymaganych dokumentów, którymi m.in. będzie projekt budowlany. Konieczne będzie również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz wszelkie inne uzgodnienia i opinie. Różnica będzie taka, że budowa domu będzie mogła się rozpocząć szybciej, już po miesiącu. Dotychczas na pozwolenie na budowę czeka się 65 dni.

Istotne będzie oczywiście też to, aby nasze plany domów nie kolidowały z tym, co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z wypisu i wyrysu z planu możemy dowiedzieć się m.in. jakie domy możemy budować i jakie ma być ich przeznaczenie. Możemy sprawdzić, czy da się wybudować projekty domów z poddaszem czy muszą to być domy parterowe. Czy więźba dachowa może mieć wielospadową konstrukcję, czy konieczny będzie tylko łagodny dom z dachem dwuspadowym. Z planu wywnioskujemy również, czy dom będzie mógł mieć przeznaczenie częściowo gospodarcze, czy ma być przeznaczony wyłącznie na mieszkanie i co będzie w sąsiedztwie.

Zanim jednak nowy kodeks budowlany ukaże się (nie wiadomo też czy w ogóle zostanie przyjęty), każde prowadzenie budowy, zarówno rozpoczęcie jak i rozbudowa, remont, rozbiórka wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. To pozwolenie dotyczy całej inwestycji, nawet jeśli inwestor zamierza wybudować więcej niż jeden obiekt.

Do wniosku dołączyć trzeba wiele dokumentów:

1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz do wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami.

2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pod rygorem odpowiedzialności karnej)

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli takiego planu nie ma, to przed złożeniem wniosku, trzeba wystąpić o taką decyzję.

Pozwolenie na budowę w stosunku do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, niekoniecznie wpisanych do rejestru zabytków, wydaje się po uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Specjalne opinie i uzgodnienia przy wydawaniu pozwoleń na budowę obowiązują na obszarach Natura 2000. Tam właściwe urzędy muszą ocenić wpływ przyszłej inwestycji na środowisko.

Wydanie pozwolenia na budowę poprzedzone jest sprawdzeniem zgodności projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska, zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami technicznymi , budowlanymi i innymi wymaganymi, kompletność projektu i posiadanie koniecznych opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie projektu przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.

Jeśli właściwy organ nie stwierdzi nieprawidłowości nie ma prawa odmówić decyzji o pozwoleniu na budowę. Ma na to 65 dni od dnia złożenia wniosku, a brak jej w tym terminie grozi wysokimi karami.

Dodaj komentarz