Budowa przyłączy kanalizacyjnych

Jest wiele sposobów na odprowadzanie ścieków z nieruchomości. Budowa szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków to dość spory wydatek, jednak koszty użytkowania w przyszłości sprawiają, że inwestycja się zwraca. Jednak w przypadku, gdy w pobliżu działki na której stoi nasz dom przebiega sieć kanalizacyjna, jesteśmy zmuszeni podłączyć budynek właśnie do tej kanalizacji.

Część kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego musimy ponieść sami.

Zarządzaniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnej zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne, odpowiednie dla terenu na którym znajduje się sieć. Dba ono przede wszystkim o utrzymanie prawidłowego stanu technicznego instalacji, naprawia uszkodzenia oraz usuwa powstałe w kanałach czy studniach awarie. Wszystko po to, by zapewnić stałe odprowadzanie ścieków z nieruchomości.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych

Każdy właściciel budynku musi podłączyć go do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wyjątek stanowi przypadek, gdy budowa takiej sieci jest ekonomicznie lub technicznie nieuzasadniona.

Aby dowiedzieć się na jakich warunkach nasz dom jednorodzinny może zostać podłączony do sieci kanalizacyjnej, musimy złożyć w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy.

Pamiętajmy, że musimy zrobić to przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę!

Przypominamy, że jednym z załączników do wniosku o pozwolenie na budowę domu jest właśnie oświadczenie o sposobie odprowadzenia ścieków z nieruchomości.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych

Jak podłączyć nieruchomość do sieci kanalizacyjnej?

1. Wniosek o warunki techniczne przyłączy

Wniosek składamy w odpowiednim Zakładzie Wodno-Kanalizacyjnym. Przed jego złożeniem warto sprawdzić jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku w danym przedsiębiorstwie.

Do wniosku o wydanie Warunków Technicznych dołączamy :

– dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

– dwa egzemplarze Oryginału Planu Sytuacyjnego z uzbrojeniem w skali 1:500 lub 1:1000

2. Wydanie warunków

Wydane nam Warunki Techniczne wskazują miejsce i sposób przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Określają także wymagania techniczne w stosunku do przyłączy i urządzeń wodociągowych.

Warunki są ważne dwa lata od momentu ich wydania.

3. Projekt przyłącza

Projekt przyłącza możemy wykonać po otrzymaniu warunków technicznych. Taki projekt może wykonać tylko projektant, który posiada odpowiednie uprawnienia. Znalezienie takiej osoby, jak i koszt zlecenia oraz wykonania projektu, leży po stronie właściciela nieruchomości.

4. Uzgodnienie projektu

Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji starostwa oraz w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym.

Sprawdzana jest wtedy :

– zgodność projektu z obowiązującym prawem,

– zgodność projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

– zgodność projektu z regułami techniki.

Sprawdzony zostaje także zakres szczegółowości opracowania.

Uzgodniony projekt przyłącza jest ważny 3 lata.

5. Zgłoszenie budowy

W przypadku budowy przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, cieplnych czy elektroenergetycznych, możemy wybrać jedną z dwóch możliwości budowy. Jest to zgodne z nową ustawą Prawa Budowlanego.

Zatem możemy:

– budować na podstawie zgłoszenia ? należy wtedy dodatkowo, do zgłoszenia budowy, dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji. Projekt budowlany może wykonać tylko i wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

– budować bez zgłoszenia ? w tym przypadku zobowiązani jesteśmy do sporządzenia planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej. Mapy te muszą być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do tego planu zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. Do wykonania przyłączy ? w zależności od rodzaju ? zastosowane będą przepisy Prawa Energetycznego lub ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

6. Budowa przyłącza

Budowa przyłączy musi odbyć się zgodnie z ustalonym projektem, a ich wykonanie być przeprowadzone przez specjalizującą się w tym firmę. Zwykle przy tego typu pracach konieczny jest nadzór techniczny, sprawowany w tym wypadku przez inspektora Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego.

7. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również zlecenie wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przyłącza oraz złożenie jej w odpowiednim zakładzie.

Inwentaryzację powykonawczą przyłącza może wykonać tylko geodeta z odpowiednimi do tego uprawnieniami. Po zebraniu aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki, nanosi je on na mapę zasadniczą.

8. Umowa na odbiór ścieków

Po zakończeniu prac przy budowie przyłącza, oraz po jego odbiorze, pozostaje nam tylko podpisać odpowiednią umowę z firmą wodno-kanalizacyjną o odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody.

Dodaj komentarz