Czy budowa przyłączy może być samowolą?

Jeżeli budujemy czy rozbudowujemy domy bez odpowiednich pozwoleń, możemy być narażeni na kosztowne konsekwencje, a nawet rozbiórkę, jeżeli działanie zostanie uznane za samowolę budowlaną. Dzieje się tak gdy nie mamy dokumentu, który nazywa się wypis z ewidencji gruntów.

Co to jest samowola budowlana?

Samowola budowlana obejmuje wykonywanie robót budowlanych bez uzyskania stosownych zezwoleń. Ma bardzo szeroki zakres, choć inwestorzy często myślą, że tylko całe domy jednorodzinne postawione bez uzyskania pozwolenia na budowę mogą zostać za samowolę uznane. To kosztowny błąd, bowiem nawet dobudowanie balkonu czy niektóre prace remontowe mogą obciążyć inwestora przykrymi konsekwencjami.

Wszystkie prace budowlane i remontowe, które zgodnie z ustawą Prawo Budowlane wymagają uzyskania pozwolenia lub chociażby zgłoszenia, wykonane bez uzyskania tych uzgodnień, mogą być uznane jako samowola budowlana. Pamiętajmy, że ani pozwolenie ani zgłoszenie nie jest wymagane, jeśli budowane są:

 • altany oraz projekty budynków gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,
 • mała architektura (poza miejscami publicznymi) ? pamiętajmy, że projekty altan nie zaliczają się do małej architektury,
 • projekty ogrodzeń (z wyjątkiem tych budowanych od strony placu publicznego lub wyższe niż 2,2 m),
 • obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania ? czyli np. barakowozy związane z organizacją placu budowy,
 • kraty na obiektach budowlanych (tylko, gdy zrealizowane są projekty domów jednorodzinnych, ponieważ budynki wielorodzinne czy użyteczności publicznej wymagają już zgłoszenia),
 • kolektory słoneczne wolnostojące

Na pozostałe prace potrzebujemy pozwolenia albo zgłoszenia.

Uwaga! Wyjątek

Budowa przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych wymaga zgłoszenia do odpowiedniego organu. Zgłoszenie budowy może być pominięte wyłącznie wtedy, jeżeli zlecimy wykonanie planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualne mapy zasadniczej. Tylko wtedy przyłącza możemy budować bez dodatkowych formalności, nie narażając się na to, że budowa zostanie uznana za samowolę budowlaną.

Czy budowa przyłączy może być samowolą?

Co jeszcze jest samowolą?

Oprócz braku stosownych dokumentów, samowola budowlana będzie również wtedy, jeżeli budowa domu będzie różna od tego, co zawierały projekty domów. Uzyskując pozwolenie na budowę, do wniosku dołączamy tzw. projekt budowlany, na który składają się właśnie architektoniczne projekty domów oraz projekt zagospodarowania działki, a także wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia. Wydanie pozwolenia na budowę jest równoznaczne z tym, że przedłożone domy projekty zostały zatwierdzone przez urząd. To z kolei oznacza, że inwestor może budować tylko zgodnie z tym, co jest zatwierdzone. Istotne odstępstwa od projektu wymagają uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Do wniosku należy dołączyć nowy projekt domu z naniesionymi zmianami.

Istotne zmiany w projekcie są wtedy, gdy:

 • naruszają zakres objęty projektem zagospodarowania działki lub terenu
 • dotyczą charakterystycznych parametrów domu, takich jak np. kubatura budynku, powierzchnia zabudowy, wysokość budynku, długości i szerokości budynku, liczba kondygnacji
 • naruszają zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne,
 • dotyczą zmian zamierzonego sposobu użytkowania budynku lub chociażby części budynku,
 • naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy,
 • wymagają uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Jeżeli samowola budowlana spełnia kilka podstawowych warunków, możemy starać się o jej legalizację, licząc się jednak z długim czasem trwania formalności, a także dość dużymi kosztami legalizacyjnymi. Nie ma jednak co zwlekać i liczyć na łut szczęścia. Samowola budowlana nie ulega przedawnieniu, zatem jej konsekwencje możemy ponieść nawet po wielu latach użytkowania wybudowanego lub wyremontowanego domu.

Dodaj komentarz