Jak uzyskać projekt budowlany?

Gotowe projekty domów to coś więcej niż kolory ścian. To najprostsza możliwość przygotowania się do budowy domu. Projekt gotowy jest tańszy niż projekt indywidualny, a różne typy domów pozwalają wybrać projekt najbardziej zbliżony do naszych gustów, możliwości finansowych i warunków panujących na działce.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę w odpowiednim urzędzie musimy złożyć stosowny wniosek o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi załącznikami. Do wniosku dołączamy m.in. projekt budowlany. Według ustawy Prawo Budowlane – projekt budowlany powinien zawierać:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
  • projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ? również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
  • stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych;
  • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Jak widzimy, potrzebny nam będzie projekt architektoniczno-budowlany. Wszystkie gotowe projekty domów dostarczane w 4 egzemplarzach, składają się zarówno z części architektonicznej (wraz z rzutami), części konstrukcyjnej, jak i z części instalacyjnej (wody użytkowej, ogrzewania centralnego, kanalizacji, instalacji gazowej i elektrycznej). Wszystkie gotowe projekty domów posiadają także rysunki, wykonane w skali nie mniejszej niż 1:100, przedstawiające elewacje, rzuty fundamentów oraz wszystkich kondygnacji, widok dachu, przekroje charakterystycznych miejsc budynku oraz szczegóły konstrukcyjne i budowlane. Czyli wszystkie gotowe projekty domów spełniają wymogi Prawa Budowlanego. Czy zatem kupując projekt domu mamy już niezbędny projekt architektoniczno-budowlany?

Jak uzyskać projekt budowlany?

Gotowy projekt domu a projekt architektoniczno-budowlany

Żeby gotowe projekty domów jednorodzinnych mogły zostać dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę, niezbędna jest adaptacja projektu.

Adaptacja projektu polega na dostosowaniu projektu do warunków panujących na konkretnej działce, a także ? co z punktu widzenia prawa jest mniej istotne, ? na wprowadzeniu zmian przystosowujących projekt do indywidualnych wymagań inwestora. Przy zakupie projektu domu inwestor otrzymuję zgodę in blanco na przeprowadzenie niektórych zmian. Najczęściej dotyczą one dostosowania budynku do warunków gruntowych, zmian podpiwniczenia, drobnych zmian w rozmieszczeniu okien i drzwi, zmian instalacji. Na pozostałe zmiany trzeba uzyskać bezpłatną zgodę autora projektu.

Wybór osoby adaptującej zależy wyłącznie od inwestora, ale musi to zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Wszystkie zmiany architekt adaptujący nanosi się trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na 4 egzemplarzach projektu. Dopiero taki projekt może zostać uznany za projekt architektoniczno-budowlany. Osoba adaptująca ponosi odpowiedzialność za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia.

Dodaj komentarz