Prace geodezyjne na placu budowy

W poprzednim artykule pisaliśmy o tym, co to są prace przygotowawcze i jakich formalności wymaga rozpoczęcie budowy domu. Dowiedzieliśmy się, jak przygotować plac budowy, dziś rozpoczynamy roboty ziemne.

Roboty budowlane możemy rozpocząć po zgłoszeniu budowy do nadzoru budowlanego na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem. Ustalamy uczestników procesu budowlanego (inwestor, kierownik budowy, projektant i ewentualnie inspektor nadzoru budowlanego), zakładamy dziennik budowy. Konieczne jest również przygotowanie samego placu: budowa ogrodzenia, oświetlenie, obiekty socjalne dla ekipy.

Oprócz zagospodarowania terenu do prac przygotowawczych zaliczamy również prace geodezyjne na działce, czyli m.in.:

  • badanie gruntu
  • wytyczenie budynku na działce
  • wytyczenie ław fundamentowych

O tym, jak ważne są badania gruntu pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów: Fundament ? projekt i adaptacja. Wskazywaliśmy tam, jak ważna jest adaptacja projektu pod względem dostosowania konstrukcji i izolacji fundamentów do warunków gleby i warunków klimatycznych, czyli do warunków konkretnej działki.

Dopiero prawidłowy projekt fundamentów pozwoli nam na odpowiednie wytyczenie budynku na działce.

Prace geodezyjne na placu budowy

Wytyczenie budynku na działce

Wytyczenie budynku na działce zlecić należy uprawnionemu geodecie. Musi on otrzymać od nas projekt domu oraz projekt zagospodarowania działki, czyli kompletny projekt budowlany. Na ich podstawie geodeta wykona wytyczenie.

Najprostszą i najpopularniejszą metodą jest wbicie palików w narożach planowanego domu. Trzeba jednak pamiętać, że paliki muszą być tak połączone, by nie wytyczenie nie zostało zniszczone podczas wykonywania robót ziemnych.

Wytyczenie ław fundamentowych polega to na zamontowanie w gruncie znaków geodezyjnych, które wyznaczają główne osie budynku (naziemne i podziemne). Zaznacza się również charakterystyczne punkty, jaki ma dom jednorodzinny oraz tzw. rapery, czyli stałe punkty wysokościowe, określające poziom posadowienia ław albo poziom posadzki parteru w budynku.

W czasie wytyczania budynku geodeta wytycza ławy drutowe. Wykonuje się w tym celu drewniane ławice ? dwa paliki połączone poziomą deską ? z wbitymi gwoździami. Pomiędzy wbitymi gwoździami prowadzone są druty (dlatego ławy drutowe), które wyznaczają linie przebiegu ścian. Takie wytyczenie budynku musi być trwałe do zakończenia budowy. Na przecięciu rozciągniętych drutów przywiązywany jest pion. Określa on dokładne położenie naroża domu. Drut zwijamy podczas wykonywania robót ziemnych i rozciągamy ponownie po zakończeniu robót ziemnych.

Dziennik budowy

Wszystkie prace geodezyjne, których dokonuje zatrudniony geodeta, muszą być wpisane przez niego do dziennika budowy. Za dziennik budowy odpowiada kierownik budowy, ale wpisów mogą dokonywać i inni uczestnicy procesu budowlanego.

Inwentaryzacja powykonawcza

Na etapie rozpoczęcia budowy domu, to ostatnie zadanie geodety. Ale będzie nam on jeszcze potrzebny, kiedy budowa domu dobiegnie końca. Wykonać musi on bowiem inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, którą należy złożyć jako jeden z załączników do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza to dokument, który składa się z operatu geodezyjnego i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Operat geodezyjny to cała dokumentacja geodezyjna, sporządzana na poszczególnych etapach budowy, czyli łącznie z pracami przygotowawczymi na placu budowy, o których pisaliśmy wyżej.

Natomiast dokumentacja geodezyjno-kartograficzna to dane, które umożliwią wniesienie zmian na mapę zasadniczą.

Konieczna będzie również inwentaryzacja przyłączy, powinna się w niej znaleźć również informacja o zgodności z uzgodnionym przed rozpoczęciem budowy projektem ZUD.

Dodaj komentarz