Zanim budowa domu się rozpocznie

Aby budowa domu mogła się rozpocząć, musimy mieć prawomocne pozwolenie na budowę. Następnym krokiem będzie rozpoczęcie prac przygotowawczych, po uprzednim zgłoszeniu rozpoczęcia. Doradzamy, jak przygotować teren budowy.

Prace budowlane możemy rozpocząć po tym, jak nasz projekt budowlany zostanie zatwierdzony, a pozwolenie na budowę wydane przez starostwo, uprawomocni się (po 14 dniach od wydania decyzji).

Pierwszym krokiem, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, jest ustanowienie uczestników procesu budowlanego. Ustawa określa ich obowiązki i prawa.

Uczestnicy procesu budowlanego to:

  • inwestor,
  • kierownik budowy lub kierownicy robót,
  • projektant oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Standardowe domy jednorodzinne nie wymagają ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, jednakże taka osoba reprezentuje nas na budowie, dlatego jeśli nie znamy się na procesie budowlanym, warto mieć uprawnionego i doświadczonego przedstawiciela.

Jeżeli budowa domu odbywa się na podstawie gotowego projektu, to według prawa, projektantem nie jest autor tego projektu, tylko osoba, która dokonała jego adaptacji. Adaptacja projektu jest niezbędna przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Zanim budowa domu się rozpocznie

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych

Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, musimy zgłosić zamiar realizacji budowy, określając dokładny termin rozpoczęcia. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych należy złożyć w inspektoracie nadzoru inwestorskiego oraz dostarczyć go do projektanta. Do zgłoszenia dołączamy oświadczenie kierownika budowy.

Kierownik budowy oświadcza w nim, że przyjął obowiązek kierowania budową. Oświadcza również, że sporządzono plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Do zgłoszenia należy również dostarczyć oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, o przyjęciu obowiązków, jeżeli zdecydowaliśmy się zatrudnić taką osobę.

Uwaga! Jeżeli w czasie budowy okaże się, że konieczna będzie zmiana kierownika budowy lub zmiana inspektora, musimy również powiadomić nadzór budowlany o tym fakcie, dołączając oświadczenia nowych osób o przejęciu obowiązków.

Dziennik budowy

Prace budowlane, na realizację których potrzebne jest pozwolenie na budowę, wymagają prowadzenia dziennika budowy, w którym notowany będzie przebieg wszystkich robót oraz zdarzeń na placu budowy. Osobą odpowiedzialną za dziennik budowy jest kierownik.

Prace przygotowawcze na budowie

Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata i w tym czasie, budowa domu musi zostać rozpoczęta. Czasem jednak okazuje się, że koszty budowy są dla nas niespodziewanie za wysokie i wstrzymujemy się z realizacją. Aby nie stracić prawomocnego pozwolenia, warto rozpocząć prace przygotowawcze, które uznawane są za rozpoczęcie budowy. Wystarczy więc, że odbędzie się:

  • wytyczne geodezyjne budynku na działce
  • niwelacja terenu
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów
  • wykonanie przyłączy na potrzeby budowy,

by budowanie domu zostało rozpoczęte. Kolejne prace będziemy mogli rozpocząć w późniejszym, bardziej dogodnym dla nas terminie.

Za prace przygotowawcze, ich zaplanowanie i zrealizowanie, również odpowiada kierownik budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy polega na budowie ogrodzenia i wyznaczeniu na terenie budowy stref niebezpiecznych oraz miejsc, gdzie będą składowane materiały budowlane. Kierownik budowy zapewnia również drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych. Na plac budowy musi być doprowadzona energia elektryczna oraz woda, a także musi być zapewnione oświetlenie placu budowy.

Zapewnić również trzeba postawienie barakowozu i miejsca sanitarnego dla ekipy budowlanej. Można zbić je z desek czy blachy, można również wypożyczyć gotowe obiekty.

Pamiętajmy, że barak i sławojka są traktowane przez Prawo Budowlane jako tymczasowe obiekty budowlane.

Dodaj komentarz